શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજય
FacebookTwitterYoutube
 • Tribal Development
 • Tribal Development
 • Tribal Development
 • Tribal Development
કુલ આદિવાસી વસ્તી
89.17 Lacs
કુલ રાજ્ય બજેટ જોગવાઇ
14.75%
અનુસૂચિત જનજાતિ
25
આદિમ જુથો
5
સાક્ષરતા
દર
62%
આઈ.ટી.ડી.પી
કચેરીઓ
14

પદાધિકારીઓ

 • શ્રી ગણપતભાઈ વસાવાશ્રી ગણપતભાઈ વસાવામાનનીય મંત્રીશ્રી,
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત
 • શ્રી રમણલાલ પાટકર શ્રી રમણલાલ પાટકર માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત
 • શ્રી અનુપમ આનંદ
  (આઈ.એ.એસ)
  સચિવ શ્રી,
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત

નવી યોજનાઓ

સરકારી ઠરાવો

સમાચાર અને કાર્યક્રમો