માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજય
 • Tribal Development
 • Tribal Development
 • Tribal Development
 • Tribal Development
કુલ આદિવાસી વસ્તી
89.17 Lacs
કુલ રાજ્ય બજેટ જોગવાઇ
14.75%
આદિવાસી જિલ્લાઓ
14
અનુસૂચિત જનજાતિ
25
આદિમ જુથો
5
સાક્ષરતા
દર
62%
આઈ.ટી.ડી.પી
કચેરીઓ
14

પદાધિકારીઓ

 • માનનીય મંત્રીશ્રી,
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત
 • માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
  આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ,
  ગુજરાત
 • સંસદીય સચિવ, આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ, ગુજરાત
 • શ્રી રમેશચંદ મીના શ્રી રમેશચંદ મીના સચિવ, આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ, ગુજરાત

નવી યોજનાઓ

સરકારી ઠરાવો

સમાચાર અને કાર્યક્રમો