સમરસ છાત્રાલય


  • વિહંગાવલોકન | અનુસૂચિત જાતિઓ, અનુસૂચિત જનજાતિઓ અને અન્ય પછાત વર્ગોના વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં અભ્યાસ કરવા માટેની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે રાજ્ય સરકારે સમરસ હોસ્ટેલની યોજના શરૂ કરી છે.
  • ઉદ્દેશ | રાજ્યના છ મહાનગરોમાં અનુસૂચિત જાતિઓ, અનુસૂચિત જનજાતિઓ જનજાતિઓ અને અન્ય પછાત વર્ગોના વિદ્યાર્થીઓ માટે નિવાસી સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરવા માટે મેગા સમરસ હોસ્ટેલોનું નિર્માણ કરવું.
  • ભૌગોલિક ભૂમિભાગ | અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, ભાવનગર, આણંદ અને રાજકોટ
  • અપેક્ષિત લાભાર્થીઓ | લગભગ ૧૨,૦૦૦ અનુસૂચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓ
  • ક્ષમતા | પ્રત્યેક હોસ્ટેલ દીઠ ૨૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓ માટેની ક્ષમતા
  • યોજના નીચે લાભ | 'સ્ટેટ ઓફ આર્ટ' કક્ષાની સુવિધાઓ સાથે સુસજ્જ
  • નાણાકીય જોગવાઈ | સરકારે સૈધ્ધાંતિક રીતે આ હોસ્ટેલોના બાંધકામ માટે રૂપિયા ૬૨૮ કરોડ મંજૂર કર્યા છે.
  • હાલની સ્થિતિ | બાંધકામ ચાલુ છે.
Contact us for Samras Hostel ST students | +91 79 23257711, +91 79 23253618
સંબંધિત કડીઓ
News and Events