વન અધિકાર અધિનિયમ, 2006


forest

વન અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૬ એ ભારત સરકારના આદિજાતિ મંત્રાલયે બનાવેલો કાનૂન છે અને ગુજરાત રાજયમાં તેનો અમલ થઈ રહ્યો છે. આ કાયદાની જોગવાઈ અંતર્ગત અનુસૂચિત જનજાતિઓના તથા અન્ય વનવાસીઓના પરંપરાગત રહેણાંકીય, સામાજિક, આર્થિક આજીવિક વિષયક અધિકારોની નોંધણી કરી તેવા અધિકારો તેમને એનાયત કરવામાં આવે છે. જંગલ અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૬ ની જોગવાઈઓ અંતર્ગત વ્યકિતગત, સામુદાયિક અને માળખાગત સુવિધાઓ સંબંધિત હક્કોની બાબત આવરી લેવાઈ છે.

કાયદો ઘડાયા પછીનાં વરસોમાં ભારત સરકારે કાયદાનું જાહેરનામું પ્રસિધ્ધ કરી તેની નીચે ક્રમાનુસાર નિયમો અને માર્ગદર્શિકાઓ જારી કરી છે. આ માર્ગદર્શિકા અનુસાર તેમજ સુધારેલા નિયમો અનુસાર,

કાયદાઓ, નિયમો અને માર્ગદર્શિકાઓના સમયાનુંક્રમ

કાયદાઓ, નિયમો અને માર્ગદર્શિકાઓના સમયાનુંક્રમ

કાયદાના અમલ માટે રાજ્યમાં આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ નોડલ એજન્સી તરીકે કાર્ય કરે છે.

અનુ. ક્ર. માહિતી
વન અધિકાર અધિનિયમ માર્ગદર્શિકા તા. : ૧૨-૦૭-૨૦૧૨
[ગુજરાતી] [1.13 MB]
વન અધિકાર અધિનિયમ તા. : ૦૧-૦૧-૨૦૦૮
[ગુજરાતી] [973 KB]
વન અધિકાર સુધારા નિયમ તા. : ૦૬-૦૯-૨૦૧૨
[ગુજરાતી] [902 KB]
વનવાસી ખેડૂત સશક્તિકરણ યોજના અંગેનો ઠરાવ તા. : ૦૫-૧૧-૨૦૧૪
[ગુજરાતી] [1.96 MB]
વન અધિકાર અધિનિયમ - ૨૦૦૬
[ગુજરાતી] [2.96 MB]

ગૌણ વન પેદાશોના ટેકાના ભાવે ખરીદ નીત

Sr. No Details
ગૌણ વન પેદાશોના ટેકાના ભાવે ખરીદ નીતિ તા. : ૦૨-૦૮-૨૦૧૪
[Gujarati] [1.02 MB]
ગૌણ વન પેદાશોના ટેકાના ભાવે ખરીદ નીતિ તા. :૧૨/૦૩/૨૦૧૫
[Gujarati] [122 KB]
ગૌણ વન પેદાશોના ટેકાના ભાવે ખરીદ નીતિ માર્ગદર્શિકા
[English] [2.19 MB]
ગૌણ વન પેદાશોના ટેકાના ભાવે ખરીદ નીતિ
[Gujarati] [421 KB]
MFP MSP RATES Dated.: 01-05-2020
[English] [420 KB]
MFP MSP RATES Dated.: 26-05-2020
[English] [477 KB]
MFP MSP RATES Dated.: 11-11-2020
[English] [259 KB]
વન અધિકાર અધિનિયમ
1 of વન અધિકાર અધિનિયમ
સંબંધિત લીંક
News and Events