Right to Information Act


Sr. No Details
1 પ્રસ્તાવના
[Gujarati] [140 KB]
2 નિયમ સંગ્રહ-(૧) આદિજાતિ વિકાસ વિભાગનું વ્યવસ્થાતંત્ર, કાર્યો અને ફરજો
[Gujarati] [103 KB]
3 નિયમ સંગ્રહ-(૨) વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સતા અને ફરજો
[Gujarati] [65 KB]
4 નિયમ સંગ્રહ-(૩) કાર્યો કરવા માટે ના નિયમો, વિનિમયો, સુચનાઓ, નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો
[Gujarati] [31 KB]
5 નિયમ સંગ્રહ-(૪) નીતિ ઘડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોયતો તેની વિગત
[Gujarati] [46 KB]
6 નિયમ સંગ્રહ-(૫) વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક
[Gujarati] [33 KB]
7 નિયમ સંગ્રહ-(૬) વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક
[Gujarati] [220 KB]
8 નિયમ સંગ્રહ-(૭) જાહેર માહિતી અધિકારી / એપલેટ અધિકારીની વિગતો
[Gujarati] [79 KB]
9 નિયમ સંગ્રહ-(૮) નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્ય પધ્ધતિ
[Gujarati] [33 KB]
10નિયમ સંગ્રહ-(૯) વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી-પુસ્તિકા (ડિરેકટરી)
[Gujarati] [297 KB]
11નિયમ સંગ્રહ-(૧૦) વિનિયોગમાં જોગવાઇ કર્યા મુજબ, મહેનતાણાની પધ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું
[Gujarati] [55 KB]
12નિયમ સંગ્રહ-(૧૧) પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર
[Gujarati] [74 KB]
13નિયમ સંગ્રહ-(૧૨) સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગે પધ્ધતિ
[Gujarati] [35 KB]
14નિયમ સંગ્રહ-(૧૩) રાહતો, પરમીટ કે અધિકૃત અંગેની વિગતો
[Gujarati] [30 KB]
15નિયમ સંગ્રહ-(૧૪) કાર્યો કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો
[Gujarati] [34 KB]
16નિયમ સંગ્રહ-(૧૫) વિજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
[Gujarati] [33 KB]
17નિયમ સંગ્રહ-(૧૬) માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની વિગતો
[Gujarati] [34 KB]
18નિયમ સંગ્રહ-(૧૭) અન્ય ઉપયોગી માહિતી (માહિતી મેળવવા અંગે)
[Gujarati] [590 KB]
Also in this Section
News and Events